Predávajúci Fense s.r.o.,Sekurisova 6/1920 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:51229340, spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) na nasledovné účely:

 • Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na účel plnenia zmluvy uzavretej s klientom o kúpe tovaru prevádzkovateľa a nevyhnutných operácií potrebných na uzavretie tejto zmluvy na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy). V tejto súvislosti vyžaduje pri uzavretí zmluvy (objednávke tovaru) od (potenciálnych) zákazníkov údaje, ktoré sú nevyhnutné na dodanie objednaného tovaru (splnenie zmluvy) a ich neposkytnutie má za následok, že predávajúci nemôže vybaviť objednávku a nedôjde k uzavretiu zmluvy. Predávajúci uchováva osobné údaje na tento účel počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a do konca premlčacej doby prípadných nárokov z nej vyplývajúcich.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu svojho tovaru – pamätných mincí, medailí a iného súvisiaceho tovaru, t.j. zasielania adresných ponúk svojim zákazníkom prípadne potenciálnym zákazníkom v nasledovných formách:
  • Prostredníctvom listinných zásielok na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom elektronickej komunikácie na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom telefonickej komunikácie na základe súhlasu dotknutej osoby, ak Kupujúci alebo iná dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas, a to na obdobie 10 rokov. Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď telefonicky, písomne, e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Aby mohol Predávajúci zasielať (potenciálnym) zákazníkom ponuky svojich tovarov, ktoré by ich mohli zaujímať, vykonáva predávajúci na základe získaných osobných údajov profilovaniedotknutých osôb na základe sledovania ich nákupného správania, a to na základe oprávneného záujmu Predávajúceho. Na základe profilovania nedochádza k žiadnemu rozhodovaniu, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky, alebo účinky, ktoré dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú. Osobné údaje budú na tento účel spracúvané do námietky dotknutej osoby, že o takto profilované ponuky nemá záujem.
 • Kupujúci resp. iná dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu ktoroukoľvek z vyššie uvedených foriem (poštový/e-mailový/telefónny marketing) alebo tiež samostatne proti profilovaniu jej nákupného správania. V prípade uplatnenia námietky Predávajúci zastaví ďalšie zasielanie ponúk alebo vykonávanie profilovania (podľa obsahu námietky). Na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnosť) bude na tento účel Predávajúci ďalej evidovať kontaktné údaje dotknutej osoby, ktorá uplatnila námietku, a to do ukončenia marketingovej aktivity, proti ktorej smerovala námietka.
 • Predávajúci podnikateľ Fense s.r.o. Na vnútorné administratívne účely tejto spoločnosti poskytuje Predávajúci osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, prípadne ďalších osôb (napr. kontaktné osoby zmluvných partnerov) spoločnostiam  oprávneného záujmu Predávajúceho. Skupina podnikov spracúva tieto údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  Dotknutá osoba má právo namietať proti poskytovaniu údajov v rámci skupiny podnikov na tento účel. Predávajúci však verí, že má oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré nezasahuje neprimerane do práv dotknutých osôb.

 • Predávajúci spracúva osobné údaje v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a obrany voči nárokom tretích osôb na základe oprávneného záujmu Predávajúceho na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov resp. na základe zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, ak nárok vyplýva z tejto zmluvy. Predávajúci spracúva údaje na tento účel počas doby nevyhnutnej na vymoženie pohľadávky a počas zákonných premlčacích/prekluzívnych lehôt.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež tam, kde je to nevyhnutné na splnenie jeho zákonných povinností, najmä v oblasti účtovných a daňových predpisov, registratúry a archivácie na základe plnenia zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, daňový poriadok, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon o archívoch a registratúrach atď.). Údaje sa uchovávajú počas retenčných lehôt vyžadovaných zákonom resp. registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Predávajúci spracúva len osobné údaje osôb vo veku od 18 rokov. (Potenciálni) zákazníci sú pri kontakte s predávajúcim povinní potvrdiť, že sú starší ako 18 rokov.

Kupujúci resp. iná dotknutá osoba sa môže na Predávajúceho obrátiť so žiadosťou o prístup k osobným údajom (o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov) podľa čl. 15 GDPR, o opravu alebo výmaz podľa čl. 16 a 17 GDPR, o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR a so žiadosťou o získanie alebo prenos svojich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (prenosnosť údajov) podľa čl. 20 GDPR alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR. Dotknutá osoba sa môže so svojou sťažnosťou, námietkou alebo žiadosťou o informácie ohľadom spracúvania osobných údajov obrátiť na zodpovednú osobu menovanú predávajúcim (viď kontaktné údaje uvedené nižšie). Okrem toho sa Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Dotknuté osoby môžu vyššie uvedené práva uplatniť písomne/telefonicky/e-mailom na nasledovných kontaktných miestach predávajúceho:

Adresa:Sekurisova 6/1920 841 01 Bratislava
e-mail: fense@fense.sk

alebo priamo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
e-mail: fense@fense.sk

Účinnosť: 22.5.2018