Všeobecné podmienky FENSE.SK

Preambula

Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ (Fense s.r.o, vedená na okresnom úrade v Bratislave, IČO: 51 229 340, so sídlom Sekurisova 6, Bratislava – 841 01) poskytuje Užívateľom (tj. fyzická alebo právnická osoba s výnimkou Poskytovateľa, ktorá užíva Internetový obchod) na užívanie Internetový obchod na internetovej adrese www.fense.sk a jeho prostredníctvom poskytuje užívateľom možnosť objednať si od Poskytovateľa Tovar (vec ponúkaná Poskytovateľom na predaj Užívateľovi prostredníctvom Internetového obchodu, a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia na použitie tejto veci) a Užívateľ použil internetový obchod, prípadne si jeho prostredníctvom objednal od Poskytovateľa Tovar, dojednali Poskytovateľ a Užívateľ nasledujúce:

I Predmet Všeobecných podmienok

I.1Tieto Všeobecné podmienky stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

I.2Tieto Všeobecné podmienky sú pre Užívateľa záväzné už pri samotnom použití Internetového obchodu (tj. hnuteľná nehmotná vec – pôvodný počítačový program, teda informačný systém/e-shop prevádzkovaný Poskytovateľom dostupný z vyše uvedenej Internetovej adresy).

I.3Užívateľ je povinný potvrdiť súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami aktívnym právnym konaním pri Registrácii a ak nemá zriadený Užívateľský účet, tak pred Akceptáciou. Nový súhlas Užívateľa treba vždy, keď dôjde k zmene Všeobecných podmienok spôsobom stanoveným ďalej v týchto Všeobecných podmienkach.

II Informácie pre Spotrebiteľa

II.1Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa (tj. fyzická osoba – Užívateľ, ktorá uzavrie Zmluvu s Poskytovateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania) pred uzavretím Zmluvy o skutočnostiach uvedených v „Informáciach poskytovaných Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Poučenie o práve Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy“, ktoré sú súčasťou týchto Všeobecných podmienok.

III. Internetový obchod a Užívateľský účet

III.1Užívateľ, potom čo sa zoznámil s Internetovým obchodom, činí nesporným, že záznamy údajov v Internetovom obchodu o právnych rokovaniach sú spoľahlivé (sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám). Za účelom odstránenia výkladových nejasností Zmluvné strany dojednávajú, že ochranou záznamov proti zmenám sa rozumie ochrana proti vykonaniu zmien neautorizovanou osobou alebo vykonanie zmeny záznamov bez určenia presného času takejto zmeny; zmeny záznamov, u ktorých je zaznamenaný čas a možno ich vykonať len prostredníctvom na to autorizovanej osoby sú povolené.

III.2Užívateľ je oprávnený využívať Internetový obchod len pre svoju vlastnú potrebu spôsobom predvídaným týmito Všeobecnými podmienkami.

III.3Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Poskytovateľa prostredníctvom Internetového obchodu, či iným spôsobom uvedeným v internetovom obchodu alebo vo Všeobecných podmienkach.

III.4Užívateľ nesmie pri využívaní Internetového obchodu akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Internetového obchodu a technológie Poskytovateľa, najmä nesmie používať systémové príkazy, ktoré by mohli zmeniť funkciu alebo nastavenie internetového obchodu Poskytovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom systematicky a opakovane využívať Internetového obchodu Poskytovateľa alebo by mohol komukoľvek spôsobiť ujmu, ďalej najmä nesmie: používať programové riešenie ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť internetového obchodu, popr. akýmkoľvek spôsobom porušovať práva tretích osôb alebo Poskytovateľa alebo ktoré nie sú v súlade s právom Slovenskej republiky, Európskych spoločenstiev alebo štátu bydliska / sídla Užívateľa, a pod.

III.5Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet, tj. časť Internetového obchodu, ktorá je každému jednému Užívateľovi sprístupnená po zadaní unikátnych prístupových údajov (prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy Internetového obchodu).

III.6Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

III.7Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Poskytovateľovi. Poskytovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové Prístupové údaje.

III.8Užívateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom Internetového obchodu informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách identifikačných údajov Užívateľa uvedených v Internetovom obchodu.

III.9.Darčekové poukazy a zľavové kódy

III.9.1.Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kód obsiahnutý na zakúpenom darčekovom poukaze, alebo zľavový kód vydaný prevádzkovateľom v súlade s jeho pravidlami.

III.9.2.Ak má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu splatnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jeho uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

III.9.3.Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze.

III.9.4.Darčekový poukaz sa môže použiť opakovane až do jeho úplného vyčerpania. Darčekový poukaz sa môže použiť aj na zľavový tovar, ak je to v poukaze stanovené. Darčekový poukaz sa môže použiť aj k uhradeniu ceny za dopravu, ak je to v poukaze uvedené.Zľavový kód nie je možné použiť opakovane ani s ním nie je možné uhradenie ceny za dopravu. Zľavový kód má stanovenú minimálnu čiastku za tovar, ktorú je potrebné dosiahnuť k jeho použitiu.

III.9.5.V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre uplatnenie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

IV Postup pred uzavretím zmluvy

IV.1Pred uzavretím Zmluvy je Užívateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o Registráciu, tj. o zriadenie Užívateľského účtu. Registráciou sa rozumie elektronická registrácia Užívateľa do databázy Internetového obchodu vykonaná vyplnením aspoň povinných registračných údajov, najmä mena, priezviska, emailu a prístupových údajov, prípadne ďalších údajov požadovaných Internetovým obchodom (povinné údaje sú označené), a ich následným uložením do databázy Internetového obchodu. Registrácia môže prebehnúť aj cez službu tretej strany, najmä cez sociálnu sieť, cez ktorú Internetový obchod Registráciu umožní.

IV.2Ak Užívateľ nepožiada pred uzatvorením Zmluvy o zriadenie Užívateľského účtu, môže vykonať nákup Tovaru aj bez Registrácie. V takom prípade vykoná Poskytovateľ len predregistráciu, tj. elektronická registrácia Užívateľa do databázy Internetového obchodu vykonaná na základe vyplnenia údajov v Internetovom obchodu Užívateľom pri nákupe Tovaru a uzatváraní Zmluvy, ak Užívateľ súčasne nepožiadal o vykonanie Registrácie. Na základe Predregistrácie nie je Užívateľovi zriadený Užívateľský účet.

IV.3Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ uchovával údaje o objednávkach uskutočnených v rámci Predregistrácie.

IV.4Užívateľ berie na vedomie, že emailovú adresu zadanú Užívateľom pri nákupe Tovaru bez Registrácie nebude možné použiť pri ďalšom nákupe v kombinácii s iným menom a priezviskom, resp. názvom, než aký bol zadaný pri prvom nákupe Užívateľa bez Registrácie.

IV.5Ak Užívateľ požiada o vykonanie Registrácie a zriadenie Užívateľského účtu po realizácii nákupu Tovaru bez Registrácie, budú na zriadenie Užívateľského účtu použité údaje z Predregistrácie a budú mu sprístupnené údaje i o predchádzajúcich objednávkach urobených z rovnakej emailovej adresy, ktorá bola použitá pri predregistrácii (ak má tieto poskytovateľ k dispozícii), s čím Užívateľ súhlasí.

IV.6Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa, aby údaje uložené v rámci Predregistrácie z Internetového obchodu odstránil a predregistráciu tak zrušil, a to postupom upraveným v článku 8.4 týchto Všeobecných podmienok.

V Proces uzatvorenia Zmluvy

V.1Akceptáciou Ponuky, teda Užívateľove prijatie Ponuky na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom aktivácie tlačidla v užívateľskom prostredí internetový obchod vedúceho na dokončenie nákupného procesu v užívateľskom prostredí internetového obchodu, je uzatvorená Kúpna Zmluva medzi Poskytovateľom, ako predávajúcim a Užívateľom, ako kupujúcim, prostredníctvom Internetového obchodu.

V.2Súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Všeobecné podmienky.

V.3Akceptácii Ponuky predchádza nákupný proces v rámci Internetového obchodu.

V.4V rámci nákupného procesu je Užívateľ:

V.4.1povinný aktiváciou príslušnej funkcie Internetového obchodu, najmä prostredníctvom príslušného tlačidla v Internetovom obchodu (ktoré je patrične označené), zaradiť Užívateľom vybraný Tovar do Nákupného košíka (tj. časť Internetového obchodu automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí Internetového obchodu);

V.4.2povinný zvoliť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka a ak tak neurobí aktívnym právnym konaním, bude do Nákupného košíka zaradený vybraný Tovar v množstve jeden (1) kus;

V.4.3oprávnený Tovar z Nákupného košíka vyradiť;

V.4.4oprávnený zmeniť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka;

V.4.5povinný zvoliť spôsob platby Ceny a dodanie Tovaru;

V.4.6oprávnený zmeniť spôsob platenia Ceny a dodanie Tovaru.

V.5Množstvo dostupného Tovaru uvedené pri danom Tovare v Internetovom obchodu je len orientačné. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať v dispozícii množstvo Tovaru vložené Užívateľom do Nákupného košíka, informuje o tejto skutočnosti Užívateľa v primeranom čase po uzatvorení Zmluvy.

V.6Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom Internetového obchodu tieto spôsoby platenia Ceny za Tovar vloženého do Nákupného košíka:

V.6.1dobierkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa;

V.6.2bankovým prevodom;

V.6.3v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru;

V.6.6iným spôsobom uvedeným v Internetovom obchodu.

V.7Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v Internetovom obchodu vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platenia Ceny.

V.8Užívateľ má povinnosť zvoliť prostredníctvom Internetového obchodu pred uzavretím zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov zaplatenia Ceny.

V.9Užívateľ znáša všetky náklady ním zvoleného spôsobu platenia Ceny, ak nebude v Internetovom obchodu uvedené inak. Poskytovateľ nie je povinný náklady na jednotlivé spôsoby platenia Ceny v Internetovom obchodu uvádzať.

V.10Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je poskytovateľom platobných služieb ani portálov, nenesie za akúkoľvek realizáciu platby cez tieto platobné služby zodpovednosť a tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na podmienky ich využitia; tieto sa riadia podmienkami špecifickej platobnej služby.

V.11Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom Internetového obchodu tieto spôsoby dodania Tovaru vloženého do Nákupného košíka:

V.11.1dodanie Tovaru prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa na adresu zadanú Užívateľom v Internetového obchodu ako doručovaciu adresu a ak nebude doručovacia adresa zadaná, považuje sa za doručovaciu adresu adresa bydliska alebo sídla zadaného Užívateľom do Internetového obchodu;

V.12Užívateľ má povinnosť zvoliť prostredníctvom Internetového obchodu pred uzavretím zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru, popr. iný spôsob dodania uvedený v Internetovom obchodu. Užívateľ berie na vedomie, že pre niektoré druhy Tovaru nemusia byť dostupné všetky alebo rovnaké spôsoby dodania.

V.13Poskytovateľ uvedie pri každom spôsobe dodania Tovaru náklady na takéto dodanie. Užívateľ berie na vedomie, že tieto údaje sú len orientačné a v čase od výberu konkrétneho spôsobu dodania Tovaru do uzavretia zmluvy sa môžu zmeniť. Užívateľ je vždy povinný uhradiť náklady na konkrétny spôsob dodania Tovaru vo výške aktuálnej v čase uzavretia zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby náklady jednotlivých spôsobov dodania uvedené v Internetovom obchodu boli vždy aktuálne. Poskytovateľ môže tiež uhradiť náklady dodania Tovaru sám, ak takto uvedie v Internetovom obchodu, a to najmä tak, že v rámci Internetového obchodu uvedie pri nákladoch / cenách dodania / dopravy, že doprava / dodanie bude zadarmo (čo je oprávnený spojiť aj s ďalšími podmienkami, najmä objemom nakúpeného Tovaru).

V.14Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v Internetovom obchodu vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru.

V.15Cena Tovaru, teda kúpna cena za Tovar alebo cena licencie k Tovaru stanovená Poskytovateľom pre každý jeden presne špecifikovaný Tovar v Internetovom obchodu, môže byť Poskytovateľom stanovená s kvantitatívnym a / alebo časovým obmedzením, pričom pre Poskytovateľa je vždy záväzná Cena v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

V.16Užívateľ prehlasuje, že sa zoznámil s Všeobecnými podmienkami pred uzatvorením Zmluvy a Všeobecné podmienky sú mu známe.

VI Zmluva

VI.1Uzatvorením zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúce ustanovenia, ktoré obsahuje tento článok VI.

VI.2Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje previesť vlastnícke právo a / alebo poskytnúť licenciu k Tovaru, resp. príslušné dokumenty, najmä licenčné alebo registračný kľúč a údaje na uplatnenie nároku), ktoré je spojené s Ponukou, na Užívateľa a Užívateľ taký Tovar a / alebo licenciu k nemu prijíma a zaväzuje sa za neho zaplatiť Cenu. Užívateľ berie na vedomie, že ak je predmetom Ponuky licencia k Tovaru, potom Užívateľ uzatvára licenčnú zmluvu za podmienok uvedených v tomto Tovare priamo s poskytovateľom tejto licencie (ktorý nie je Poskytovateľom, ak nie je v Tovare stanovené inak) a jej podmienky a práva povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia zmluvou medzi osobou, ktorá licenciu poskytla a Užívateľom.

VI.3Poskytovateľ zabezpečí dodanie Tovaru spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom Internetového obchodu, a to z možností uvedených v Internetovom obchodu.

VI.4Poskytovateľ dodá Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzavretia zmluvy a vyvinie úsilie na to, aby boli dodržané orientačné lehoty na dodanie Tovaru uvedené v Internetovom obchodu; v prípade, že Užívateľ zvolí spôsob zaplatenia Ceny uvedený v článku 5.6.2 – 5.6.3 a 5.6.6 týchto Všeobecných podmienok, začína lehota od pripísania celej Ceny na bankový účet Poskytovateľa a ak sa tak nestane v lehote dvadsať (20) dní od uzatvorenia Zmluvy, ruší sa zmluva od počiatku. Poskytovateľ je však oprávnený dodať Tovar predtým (spravidla v lehote dodania), a to najmä ak mu poskytovateľ platobných služieb oznámi, že sú finančné prostriedky určené na zaplatenie Ceny deponované v jeho prospech.

VI.5Užívateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi náklady na dodanie Tovaru Užívateľovi, ktoré budú Poskytovateľom vyčíslené v rámci nákupného procesu pred uzavretím zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu, najmä poštovné, prepravné a / alebo balné.

VI.6Ak Zvolí Užívateľ v Internetovom obchodu spôsob dodania uvedený v článku 5.11.2 týchto Všeobecných podmienok, bude Užívateľovi doručený na ním zadaný email v Internetovom obchodu unikátny kód, ktorého oznámením je podmienené vydanie Tovaru. Užívateľ má povinnosť držať tento kód v tajnosti tak, aby ho nemohla získať neautorizovaná osoba bez prekonania bezpečnostných mechanizmov. V prípade, že kód oznámi pri prevzatí Tovaru osoba odlišná od Užívateľa, vyhlasuje týmto Užívateľ, že takejto osobe udelil plnú moc na prevzatie Tovaru; Osoba preberajúca Tovar je povinná preukázať sa dokladom totožnosti, najmä občianskym preukazom. Užívateľ týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov – čísla občianskeho preukazu. Užívateľ má povinnosť vyzdvihnú si Tovar na ním zvolenom výdajnom mieste v lehote pätnástich (15) dní od uzatvorenia Zmluvy, a to v otváracej dobe daného Výdajného miesta, ktorá je uvedená v Internetovom obchodu; nevyzdvihnutím Tovaru v lehote sa Zmluva ruší od počiatku. Užívateľ je povinný v takomto prípade uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu v dôsledku zrušenia Zmluvy vzniknú, najmä náklady na dopravu Tovaru do Výdajného miesta a náklady na jeho skladovanie vo výdajnom mieste. Za vyzdvihnutie Tovaru na výdajnom mieste je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok, ak je tento v Internetovom obchodu stanovený.

VI.7Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Cenu spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom Internetového obchodu, a to z možností uvedených v Internetovom obchodu.

VI.8Cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania celej čiastky Ceny a nákladov Poskytovateľa na dodanie Tovaru na účet Poskytovateľa, alebo odovzdaním takej sumy v hotovosti Poskytovateľovi.

VI.9Súčasťou Ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením Ceny; takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa.

VI.10Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na Tovar do úplného zaplatenia Kúpnej ceny, ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak.

VI.11Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovaru prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia Tovaru, pri Užívateľovi, ktorý Spotrebiteľom nie je, momentom odovzdania Tovaru prvému prepravcovi.

VI.12Poskytovateľ, resp. prepravca, odovzdá Používateľovi Tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní Poskytovateľ v akosti a prevedení vhodných na účel zrejmý zo Zmluvy; inak na účel obvyklý. Poškodenie balenia Tovaru nie je porušením tohto článku.

VI.13Zmluvné strany dojednávajú, že spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Poskytovateľ na základe svojej úvahy.

VI.14Tovar je chybný, najmä ak nie je dodaný v dohodnutom (alebo obvyklom) množstve, akosti alebo vyhotovení, alebo ak svojou kvalitou alebo prevedením nezodpovedá vzorke či predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie iného Tovaru. Za nedostatok sa považujú aj chyby v dokladoch potrebných na užívanie Tovaru; Zmluvné strany dojednávajú, že takýmto dokumentom je len licenčný alebo registračný kľúč potrebný na dokončenie inštalácie daného Tovaru.

VI.15Právo Užívateľa z chybného plnenia (Tovaru) zakladá nedostatok, ktorý má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Užívateľa založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú Poskytovateľ spôsobil porušením svojej povinnosti.

VI.16Užívateľ nemá práva z chybného plnenia (Tovaru), ak ide o nedostatok, ktorý musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy, najmä ak je u daného Tovaru v Internetovom obchodu uvedené, že trpí nedostatkom.

VI.17Ak neoznámil Užívateľ nedostatok Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Užívateľ oznámi chybu Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu a / alebo kontaktných údajov uvedených v Internetovom obchodu.

VI.18Ak sa prejaví nedostatok v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

VI.19Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z nedostatku, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však neuplatňuje:

VI.19.1pri Tovare predávanom za nižšiu Cenu na nedostatok, pre ktorý bola nižšia Cena dohodnutá,

VI.19.2na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

VI.19.3pri použitom Tovare na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Užívateľom, alebo

VI.19.4ak to vyplýva z povahy Tovaru.

VI.20Nedostatok Tovaru nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za Tovar podľa Zmluvy.

VI.21Poskytovateľ poskytuje na Tovar záruku len v prípade, že je tak výslovne pri danom Tovare uvedené v Internetovom obchodu v momente, kedy je Tovar vložený do Nákupného košíka, a to v dĺžke a rozsahu, ktorý je pri danom Tovare uvedený.

VI.22Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Všeobecných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Za záručný list sa považuje daňový doklad na daný Tovar.

VI.23Užívateľ je povinný poškodenie obalu, resp. balenie Tovaru nahlásiť ihneď Poskytovateľovi prostredníctvom Internetového obchodu a / alebo kontaktných údajov v ňom uvedených a zároveň poškodenie obalu Tovaru zaznamenať do príslušného dokumentu potvrdzujúceho odovzdanie Tovaru Používateľovi.

VI.24Ak je Tovar použitý a ak je tak označené v Internetovom obchodu alebo ak vyplýva táto skutočnosť z iných údajov uvedených v Internetovom obchodu, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených nedostatkov takéhoto Tovaru.

VI.25Poskytovateľ má právo od zmluvy kedykoľvek odstúpiť v odôvodnených prípadoch, najmä ak nebude schopný dodať Tovar v dobe, ktorá je uvedená v Internetovom obchodu ako doba dodania, Tovar nebude dostupný u dodávateľa Poskytovateľa z iných dôvodov, ktoré budú predstavovať dodávku Tovaru nadmerne nákladnú, komplikovanú, ťažkú alebo nemožnú.

VI.26Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.

VII. Práva a povinnosti

VII.1Používateľ je povinný priebežne sledovať novelizáciu Všeobecných podmienok a zoznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto Všeobecných podmienok.

VII.2Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní Internetového obchodu všetky relevantné platné a účinné právne predpisy. Všetky škody, ktoré by takto Poskytovateľovi alebo tretím osobám vznikli, a za ktoré by Užívateľ zodpovedal, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

VII.3V prípade porušenia týchto Všeobecných podmienok alebo Zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov môže Poskytovateľ zrušiť Užívateľský účet. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet aj vtedy, ak to bude z iných dôvodov nevyhnutné.

VII.4Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Internetového obchodu či prístup na neho na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy Internetového obchodu alebo iného dôvodu na strane Poskytovateľa alebo tretej osoby.

VII.5Poskytovateľ je oprávnený zmeniť prístupové údaje k užívateľskému účtu (užívateľské meno a heslo) z naliehavého technického alebo bezpečnostného dôvodu aj bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je potrebné k riadnemu poskytovaniu Služieb. Takto zmenené prístupové kódy (užívateľské meno a heslo) Poskytovateľ Užívateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.

VII.6Z prevádzkových alebo iných dôvodov môže Poskytovateľ zmeniť technické riešenie Internetového obchodu, ak je to potrebné pre správne poskytovanie Služieb.

VII.7Poskytovateľ môže informovať po uzatvorení Zmluvy Užívateľa o svojich obchodných ponukách a o ponukách svojich obchodných Partnerov, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.

VII.8V prípade Registrácie Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený jednostranne meniť tieto Všeobecné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom Internetového obchodu. Užívateľ má právo zmeny Všeobecných podmienkach odmietnuť v lehote dvoch (2) pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Všeobecných podmienok a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe tri (3) dni, o ktorej Zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie podobných plnení od iného dodávateľa.

VII.9Spotrebiteľ prehlasuje, že je mu známy význam všetkých doložiek použitých v týchto Všeobecných podmienok.

VII.10Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v Internetovom obchodu môžu byť ilustračné, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenie a do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Poskytovateľa . V prípade rozporu medzi vyobrazením a popisom má prednosť popis Tovaru uvedený v Internetovom obchodu, ak nevyplýva z informácií uvedených v Internetovom obchodu niečo iné.

VII.11Kontaktné údaje Poskytovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v Internetovom obchodu.

VII.12Vplyvom technickej chyby v Internetovom obchodu môže dôjsť k zobrazeniu Ceny pri danom Tovare, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký Tovar na trhu, v takom prípade Poskytovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú Cenu a kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú Cenu daného Tovar a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú Cenu prijme, ak sa tak nestane, ruší sa zmluva od počiatku.

VII.13Informácie ohľadom odpadu, najmä informácie o spätnom odbere niektorých výrobkov, sú obsiahnuté v samostatnom elektronickom dokumente s názvom “Spätný odber elektrospotrebičov”, ktorý je Užívateľovi dostupný v Internetovom obchodu a Užívateľ má povinnosť sa s týmto dokumentom zoznámiť.

VII.14Posledný predajca je povinný pri predaji výrobkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť spätného odberu, informovať Užívateľa o spôsobe zabezpečenia spätného odberu týchto použitých výrobkov. V prípade, že tak neurobí, je povinný tieto použité výrobky odoberať priamo v prevádzke, a to bez nároku na odplatu od Užívateľa, po celú prevádzkovú dobu a bez viazania odobratia použitých výrobkov určených na spätný odber na nákup Tovaru.

VII.15Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne započítať svoje splatné i nesplatné pohľadávky za Užívateľom na pohľadávky Užívateľa za Poskytovateľom.

VII.16Užívateľ nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky za Poskytovateľom na pohľadávky Poskytovateľa za Užívateľom.

VII.17Užívateľ nemá právo postúpiť svoje pohľadávky za Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa.

VII.18Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z týchto Všeobecných podmienok alebo aj celú Zmluvu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu Užívateľa.

VII.19Poskytovateľ má právo kedykoľvek meniť obsah Internetového obchodu bez predchádzajúceho oznámenia.

VIII. Ochrana údajov a Cookies

VIII.1Poskytovateľ môže všetky relevantné informácie týkajúce sa Užívateľov, ktoré uložil najmä ako elektronické dáta, užívať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky k účelu poskytovania Služieb príp. ďalších služieb, tj. všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom, najmä vykonávanie Registrácie, zriaďovanie a nakladanie s Užívateľským účtom a uzatváranie a plnenie zmlúv.

VIII.2Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poskytnutých mu pri uzavretí zmluvy, Registrácii alebo Predregistrácii, a to vrátane údajov takto poskytnutých pri Registrácii cez sociálnu sieť prevádzkovateľom tejto sociálnej siete. Poskytovateľ prehlasuje, že tieto osobné údaje Užívateľa bude spracovávať za účelom prevádzkovania Internetového obchodu, prípadne za účelom presadzovania práv Poskytovateľa a k marketingovým účelom. Užívateľ súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov obchodným partnerom Poskytovateľa za účelom zasielania marketingových oznámení Užívateľovi.

VIII.3Poskytovateľ údaje o Tovare vloženom do Nákupného košíka:

VIII.3.1uchováva pri predregistrácii po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po vložení Tovaru do Nákupného košíka;

VIII.3.2môže uchovávať pri Registrácii po dobu trvania Registrácie a nasledujúcich 30 kalendárnych dní po jej skončení, najmenej však po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po vložení Tovaru do Nákupného košíka.

VIII.4Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane i manuálnym spôsobom a podlieha fyzickej i technickej kontrole. Osobné údaje sú od Užívateľa získavané na základe Zmluvy. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme. Dáta Poskytovateľ spracováva iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a po dobu potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu do jedného roka od skončenia zrušenia Registrácie, príp. od prevedenia Predregistrácie, alebo do úplného vysporiadania práv a povinností zo zmluvy, alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi a ďalej na účel, ktorý Užívateľ výslovne odsúhlasí (najmä ich využitie pri marketingových a propagačných akciách, zasielanie marketingových materiálov, prípadne poskytnutie tretím osobám na uvedené účely). Obdobie, pre ktoré Užívateľ udelil svoj súhlas, končí písomným odvolaním zo strany Užívateľa vykonaným v rámci Internetového obchodu, ak bude obsahovať príslušnú funkcionalitu, prípadne odvolaním v listinnej podobe zaslaným na adresu sídla Poskytovateľa. Časť osobných údajov môže Užívateľ po prihlásení do Internetového obchodu prezerať, kontrolovať a meniť. Registráciou alebo uzavretím Zmluvy Užívateľ potvrdzuje pravdivosť poskytnutých údajov, najmä pokiaľ ide o špecifikáciu svojich osobných a kontaktných údajov. Ak sa osobné údaje Užívateľa zmenia alebo sú nepresné, je Užívateľ povinný bez meškania tieto aktualizovať alebo Poskytovateľa o tejto skutočnosti okamžite informovať. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o informácie ohľadom spracovaní jeho osobných údajov, o vykonanie akejkoľvek zmeny, opravy alebo likvidácie jeho osobných údajov, alebo sa obrátiť na Poskytovateľa v prípade, že sa bude domnievať, že s jeho osobnými údajmi je nakladané v rozpore so zákonom.

VIII.5Ak Užívateľ použije Internetový obchod, Poskytovateľ môže určité informácie zhromažďovať tiež automatickými prostriedkami, napríklad s použitím súborov cookies a prostredníctvom metódy clickstream. Informácie, ktoré týmto spôsobom Poskytovateľ zhromažďuje, zahŕňajú IP adresu, vlastnosti webového prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové nastavenia, odkazujúce URL adresy, akcie vykonané v Internetovom obchodu a dáta a časy návštevy Internetového obchodu. “Cookie” je dátový súbor, ktorý webový server odosiela do počítača Užívateľa alebo iného zariadenia pripojeného na Internet, aby bolo možné získať jedinečnú identifikáciu webového prehliadača Užívateľa alebo do webového prehliadača uložiť rôzne informácie a nastavenia. Poskytovateľ využíva súbory cookie v Internetovom obchodu pre jeho vylepšenie a poskytovanie Služieb a zabezpečovanie funkčnosti Užívateľom. Súbory cookie sú základom pre realizáciu transakcií alebo požiadavky, ktoré vzídu od Užívateľov. Medzi príklady patrí zapamätanie si informácií, ako sa Užívateľ pohybuje stránkou za účelom uľahčenia práce pre Užívateľa a poskytnutie pokiaľ možno vhodnej ponuky služieb. Tieto súbory cookie umožňujú Internetovému obchodu zapamätať si, aké možnosti Užívateľ zvolil, čím mu zaisťuje väčšiu funkčnosť. Napríklad funkčné súbory cookie umožňujú Internetového obchodu zapamätať si nastavenie, ktoré je pre Užívateľa špecifické, ako je výber krajiny a trvalý stav prihlásenia v prípade, že si ho Užívateľ nastaví. Analytické súbory cookie Poskytovateľovi umožňujú zhromaždiť dáta súvisiace s používaním Internetového obchodu, vrátane obsahu, na ktorý Užívateľ klikne pri prezeraní Internetového obchodu za účelom zlepšenia jeho výkonnosti a vzhľadu. Tieto súbory cookie môžu byť poskytnuté tretej strane, tj. poskytovateľovi analytických nástrojov, ale sú používané len na účely súvisiace s Internetovým obchodom. Cielené súbory cookie si pamätajú informácie týkajúce sa Užívateľovho využívania Internetového obchodu, aby Poskytovateľ Užívateľovi mohol poskytnúť propagačné a iné cielené informácie v Internetovom obchodu.

VIII.6Ďalej Poskytovateľ môže automatizovane prostredníctvom metódy clickstream získavať záznam obsahu, na ktorý Užívateľ kliká pri prezeraní Internetového obchodu. Poskytovateľ môže používať tiež webové analytické nástroje tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie o aktivitách návštevníkov Internetového obchodu. Pomocou svojho prehliadača môže Užívateľ zistiť, akým spôsobom bude upozornený na príjem niektorých typov súborov cookies alebo ako možno niektoré typy súborov cookies obmedziť alebo zablokovať (zakázať). Internetové prehliadače ponúkajú spôsoby, ako obmedziť alebo zrušiť súbory cookie. Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa na to, že bez súborov cookies pravdepodobne nebude môcť používať niektoré funkcie Internetového obchodu.

IX Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

IX.1Otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

IX.2Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo omeškania spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, vírusové epidémie, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti, ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu el. energie.

IX.3Poskytovateľ nezodpovedá za služby poskytované inými subjektmi, najmä prevádzkovateľmi platobných systémov alebo doručovateľov, ich kvalitu, kvantitu ani akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, akcesorické, apod.

IX.4Poskytovateľ nezodpovedá za správanie jednotlivých Užívateľov ani za ich spôsob využívania Internetového obchodu, najmä takého, ktorý nie je v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, ani za škody a ujmu takto vzniknutú.

IX.5Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkami Internetového obchodu.

X Spotrebiteľské dohody

X.1Ustanovenia tohto článku Všeobecných podmienok sa uplatňujú v prípade, že je Zmluva uzavretá so Spotrebiteľom uzavretej na diaľku, tj. bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa.

X.2Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu. Na odstúpenie od Zmluvy možno využiť formulár, ktorého aktuálne znenie, ktoré možno odoslať on-line, je dostupné v Internetovom obchodu “>TU. Ak nie je odkaz funkčný, možno na odstúpenie využiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto Všeobecných podmienok. V takom prípade je nutné formulár odoslať v listinnej podobe. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Poskytovateľovi oznámenie o tom, že od zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je prílohou Zmluvy, aktuálne znenie je dostupné v Internetovom obchodu “>TU.

X.3Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, písomne oznámi číslo svojho bankového účtu pre vrátenie Ceny za dielo, ktorá môže byť ponížená, ak sú pre to naplnené zákonné dôvody. Ak nebude Spotrebiteľom číslo bankového účtu oznámené, bude mu Cena vrátená na účet, z ktorého bola Spotrebiteľom Cena uhradená, ak takýto účet existuje. Kým nebude Poskytovateľ poznať bankový účet pre vrátenie Ceny, nie je povinný túto Cenu vracať a nie je s jej vrátením v omeškaní.

X.4Užívateľ nesmie v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa 10.2 tejto Zmluvy z Tovaru odstraňovať originálne označenie (tj. ceduľky, nálepky a pod.) A ak tak urobí, je v súlade s právnymi predpismi povinný Poskytovateľovi nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

X.5Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy či dodatku tiež v prípade, že Užívateľ vstúpil do likvidácie, bolo proti jeho osobe začaté a prebieha akékoľvek konanie konkurzného typu alebo návrh na začatie konania konkurzného typu bol zamietnutý pre nedostatok majetku (ak niektorá z týchto skutočností nastane v priebehu trvania zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený aj bez predchádzajúcej výzvy k zjednaniu nápravy od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť).

XI Riešenie sporov a rozhodné právo

XI.1Vzťahy vyplývajúce z Všeobecných podmienok a zmlúv sa riadia slovenským právom, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

XI.2Všetky spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.

XI.3Ak strany nedôjdu k riešeniu podľa predchádzajúceho odseku do tridsiatich dní, môžu sa kedykoľvek obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie budú príslušné slovenské súdy. Pokiaľ bude vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzťahom medzi podnikateľmi, potom sa strany dohodli, že sa miestne príslušný súd určí podľa sídla Poskytovateľa.

XII. Záverečné ustanovenia

XII.1Dojednanie v Zmluve má prednosť pred dojednaním vo Všeobecných podmienkach, ak by však akékoľvek dojednanie v Zmluve bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa dojednanie Všeobecných podmienok namiesto tohto dojednania v Zmluve.

XII.2Ak Poskytovateľ realizuje akúkoľvek akciu (najmä propagačnú, promočnú alebo marketingovú akciu), ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky akcie prednosť pred podmienkami v týchto Všeobecných podmienok, ak by však akékoľvek dojednanie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa dojednanie Všeobecných podmienok namiesto tohto dojednania z tejto konkrétnej akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a / alebo množstvom predaného Tovaru, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zrušiť.

XII.3Pokiaľ Všeobecné podmienky hovoria o škode, myslí sa týmto ujma vrátane jednotlivých nárokov, z ktorých sa táto skladá.

XII.4Do platných Všeobecných podmienok možno nahliadať v Internetovom obchodu.

XII.5Akákoľvek komunikácia, najmä oznámenia, výzvy, upomienky, obchodné oznámenia, reklamné akcie a ďalšie propagačné správy budú strany zasielať najmä elektronicky, tj. predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, ak bude takúto funkcionalitu umožňovať, a ďalej prostredníctvom emailu alebo SMS alebo iným vhodným spôsobom.

XII.6Ukončením trvania Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán Všeobecných podmienok, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia, najmä pohľadávky Poskytovateľa za Užívateľom a iné záväzky Užívateľa, najmä sankčné nároky Poskytovateľa.

XII.7Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok alebo Zmluvy ukáže ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy alebo Všeobecných podmienok ako celku. Zmluvné strany dojednajú nové ustanovenie, ktoré nahradí súčasné ustanovenie, a ktoré bude čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu.

XII.8Neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok tvoria tieto prílohy:

XII.8.1Informácie poskytované Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Poučenie o práve Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;

XII.8.2Reklamačný poriadok;

XII.8.3Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho;

XII.8.4Formulár pre výmenu / vrátenie tovaru / na reklamáciu.

XII.9Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 12. 2017.